منطق کنترل کولر گازی

نحوه عملكرد در حالت سرمايش:

زماني كه دماي هوای محيط به 0.5 درجه سانتيی گراد پائين‌تر از دمای تنظيم شده توسط كاربر برسد، كمپرسور و فن واحد بيروني متوقف مي‌شود. زماني كه دماي هواي محيط به 0.5 درجه سانتيی گراد بالاتر از دماي تنظيم شده توسط كاربر برسد، كمپرسور و فن واحد بيرونی شروع به كار مي‌كند.

نكته: در هنگام كاركرد كمپرسور، سرعت انتقال جريان هوا توسط كنترل از راه دور تنظيم مي‌شود و هنگامی كه كمپرسور خاموش است جريان هوا با سرعتی پائين‌تر از سرعت تنظيم‌شده توسط كنترل از راه دور كار می كند.

نحوه ‌عملكرد کولرگازی در حالت هوای سالم بدون رطوبت:

زماني كه دستگاه در حالت رطوبت‌زدايي روشن است دمای هوای اتاق اندازه‌گيری می شود و دمای كاری دستگاه به صورت اتوماتيك با منطق زير انتخاب مي‌شود.

هنگامي كه كمپرسور خاموش است سرعت فن كم مي‌شود و متوقف مي‌شود. (جريان هوا را با سرعت كمی انتقال می دهد يا متوقف مي‌شود.) هنگامی كه دمای هوای اتاق C˚0.5 بالاتر يا پايين‌تر از دمای تنظيم شده باشد، دستگاه 10دقيقه در حالت رطوبت‌گيری كار می كند و 4دقيقه خاموش است.

نحوة عملكرد در حالت گرمايش:

زماني كه دمای هوای اتاق به 3 درجه سانتی گراد بيشتر ازدمای تنظيم شده توسط كاربر می رسد، كمپرسور خاموش می شود و زمانی كه به دمای تنظيم شده می رسد، كمپرسور روشن می شود.

وقتی كمپرسور روشن است تا زمانی كه دماي لوله‌های واحد داخلی زير C˚20 است فن واحد داخلی خاموش است. وقتي دمای لوله‌هابيشتر از C˚28 می شود با سرعت كم يا سرعتی كه كاربر انتخاب كرده است كار می كند. زمانی كه دمای لوله‌های واحد داخلی بين C˚20 و C˚28 درجه سانتی گراد هستند فن با سرعت بسيار پائين عمل مي‌كند. وقتی كمپرسور خاموش است تا زمانی كه دمای لوله‌های واحد داخلی زير C˚33 است فن واحد داخلی خاموش است. وقتی بيشتر از C˚35 باشد فن با سرعت پائين كار مي‌كند. در حالت ديفراست فن واحد بيرونی و داخلی خاموش است.