انتقاد

اصلا سریع در محل حاضر نشدن ولی خدمات گارانتی کردن